Badania

Program badawczy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest szeroko zakrojonym planem kontekstualizacji i problematyzacji kluczowych zjawisk sztuki współczesnej.

Oparte na bogatej bazie empirycznej (poza działami sztuki, biografiami, także stale opracowywanymi archiwaliami, tekstami artystycznymi, a wkrótce także wywiadami) badania stawiają sobie za cel przemyślenie roli działań artystycznych i ich emancypacyjnego potencjału w szerszym kontekście społeczno-politycznym. Ambicją badań jest nie tylko przypomnienie i przepisanie zjawisk, które zostały przez historie pominięte, zmarginalizowane, zbyt monumentalizowane czy po prostu dezinterpretowane, ale też próba ich uwspółcześnienia i aktualizacji oraz krytyczna analiza problemu uhistoryczniania. Efektem projektów badawczych Muzeum są publiczne seminaria i konferencje, wystawy i publikacje.